GOTO Laboratory
Home > Goto Lab. Members
Professor
Shigeki Goto

Secretary
Madoka Kuniyasu

Doctor's Course
Yuta Takata
Daiki Chiba

Master's Course
M2
Kota Abe
Ryo Kiire
Daiki Noguchi
M1
Koki Sato
Yuta Sawabe
Tomofumi Nakamori
Misaki Mori
Satohiro Wakabayashi

Bachelor's Cource
B4
Kota Takeuchi
Kazuto Hayashi
Miki Hirai
Chan Chialing

Copyright ©1996- Goto Lab., Dept. of Computer Science and Engineering, School of Fundamental Science and Engineering, WASEDA Univ. All rights reserved.