chroot: cannot run command `/bin/bash': No such file or directory

	■問題
	chrootをコマンドするとBashがないのでエラーが表示される
	1050* chroot: cannot run command `/bin/bash': No such file or directory
	■以下chrootができるための作業
	/usr/chrootディレクトリを作る。そのなかで作業
	 1051 mkdir bin etc lib var home
	 1054 ldd /bin/bash
	 
	    linux-gate.so.1 => (0x00c43000)
	    libtermcap.so.2 => /lib/libtermcap.so.2 (0x00c2f000)
	    libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x00209000)
	    libc.so.6 => /lib/i686/nosegneg/libc.so.6 (0x00ade000)
	    /lib/ld-linux.so.2 (0x00abb000)
	 
	 1055 cd lib/
	 1057 cp /lib/libtermcap.so.2 ./
	 1058 cp /lib/libdl.so.2 ./
	 1060 mkdir i686
	 1061 mkdir i686/nosegneg
	 1062 cp /lib/i686/nosegneg/libc.so.6 i686/nosegneg/
	 1064 cp /lib/ld-linux.so.2 ./
	 1068 cp /bin/bash bin/
	 
	 1067 pwd
	 /usr/chroot
	■chroot起動結果
	[root@home]# chroot /usr/chroot 
	bash-3.2# pwd / 
	bash-3.2# cd ../ 
	bash-3.2# pwd / 
	bash-3.2# cd etc 
	bash-3.2# pwd /etc 
	bash-3.2#

linux - chroot fails - cannot run command `/bin/bash': No such file or directory - Server Fault http://serverfault.com/questions/162362/chroot-fails-cannot-run-command-bin-bash-no-such-file-or-directory

月夜さん( ゚д゚ ) : ぼちぼちノーマル http://ayamem.exblog.jp/1645048/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2010-12-15 (水) 11:16:02 (3054d)